Header image  
saqarTvelos arqiteqturuli Zeglebi da Senobebi  
  
 
 
 
 


dedofliswyaros municipalitetis arqeoteqturuli Zeglebi

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ობიექტების/ძეგლების სიაში წარმოდგენილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული ობიექტები, რომელთა ნაწილს კანონით დადგენილი წესით მიენიჭათ კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი. უძრავი ძეგლის სტატუსის მქონე ობიექტების ნაწილს ასევე განსაზღვრული აქვს ეროვნული კატეგორია. გაგრის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული ობიექტები იყოფა 3 ჯგუფად:

  1. ობიექტები სტატუსის გარეშე
  2. კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლები
  3. ეროვნული კატეგორიის მქონე უძრავი ძეგლები
1 არბოშიკის დამბადებლის ეკლესია 1 არბოშიკის ბოსტანაანთ კოშკი   ხორნაბუჯის ციხე
2 არბოშიკის ღვთისმშობლის ნიში 2 ზემო მაჩხაანის კოშკი  
3 არბოშიკის წმინდა კვირიკეს ეკლესია        
4 არბოშიკის ხომხელის ეკლესია        
5 არმათიონი        
6 გამარჯვების წმინდა გიორგის ეკლესია    
7 გოხების სამლოცველო    
8 დედოფლისწყაროს ეკლესია        
9 ზემო მაჩხაანის მთავარანგელოზთა ეკლესია        
10 ზემო მაჩხაანის ღვთისმშობლის ეკლესია        
11 ზემო მაჩხაანის ყველაწმინდის ეკლესია        
12 ზემო მაჩხაანის წმინდა გიორგის ეკლესია        
13 ზემო მაჩხაანის წმინდა ელიას ეკლესია    
14 ზემო მაჩხაანის წმინდა ნინოს ეკლესია    
15 თავსწყაროს ორსაყდარები        
16 კავთის ეკლესია        
17 ლომისის წმინდა გიორგის ნიში        
18 მირზაანის ალავერდის ეკლესია        
19 მირზაანის ეკლესია        
20 მირზაანის კვირაცხოვლის ეკლესია        
21 მირზაანის ნაეკლესიარი    
22 მირზაანის ყველაწმინდის ეკლესია    
23 ოზაანის ამაღლების ტაძარი        
24 ოზაანის სამების ეკლესია        
25 ოზაანის უსანეთის ნაეკლესიარი        
26 ოზაანის ყველაწმინდის ეკლესია        
27 ოზაანის ყველაწმინდის მცირე ეკლესია        
28 ოზაანის წმინდა სტეფანეს ეკლესია        
29 ოზაანის ჭრელი საყდარი    
30 სამრეკლოს წმინდა ელიას სამლოცველო    
31 სამრეკლოს წმინდა სერაფიმის (საროველის) ეკლესია        
32 ხომხელის წმინდა გიორგის ეკლესია        
           
           
           

 

  ძეგლის სახელი ძეგლის ტიპი აგების თარიღი კოორდინატები მდებარეობა
1 ეკლესია „დამბადებელი“ ეკლესია     სოფ. არბოშიკი
2 კოშკი „ბოსტაანთ ციხე“ კოშკი     სოფ. არბოშიკი, „ბოსტაანთ უბანი“
3 ეკლესია „წმინდა კვირიკე“ ეკლესია   41°33`11″N 45°57`47″E სოფ. არბოშიკი, სასაფლაოზე
4 ღვთისმშობლის ნიში ნიში     სოფ. არბოშიკი, სასაფლაოზე
5 ხომხელის ეკლესია ეკლესია     სოფ. არბოშიკი. მიდამოები
6 ეკლესია „ზღმურდლი“ ეკლესია   41°30`20″N 45°59`37″E სოფ. გამარჯვება, შემაღლებულ ბორცვზე
7 ეკლესია „წმინდა სტეფანე“ ეკლესია     სოფ. ზემო მაჩხაანი. ახალ სასაფლაოზე
8 ეკლესია „ყველაწმინდა“ ეკლესია     სოფ. ზემო მაჩხაანი
9 ეკლესია „არმათიონი“ ეკლესია   41°34`00″N 45°57`18″E სოფ. ზემო მაჩხაანი
10 წმინდა გიორგის ეკლესია ეკლესია   41°34`25″N 45°57`55″E სოფ. ზემო მაჩხაანი. სასაფლაოზე
11 „მთავარანგელოზის“ ეკლესია ეკლესია   41°34`05″N 45°56`39″E სოფ. ზემო მაჩხაანი
12 კოშკი „ბენაანთ ციხე“ კოშკი   41°34`12″N 45°57`50″E სოფ. ზემო მაჩხაანი, ბენაშვილების კარმიდამო
13 წმინდა ელიას ეკლესია ეკლესია     სოფ. ზემო მაჩხაანი, სამხრეთით
14 ალავერდის ეკლესია ეკლესია   41°33`36″N 45°58`17″E სოფელი მირზაანი
15 კვირაცხოვლის ეკლესია ეკლესია     სოფ. მირზაანი
16 ყველაწმინდის ეკლესია ეკლესია     სოფ. მირზაანი
17 ნაეკლესიარი ნაეკლესიარი     სოფ. მირზაანი
18 ეკლესიის ნაშთი ეკლესიის ნაშთი     სოფ. მირზაანი
19 ოზაანის ამაღლების გუმბათიანი ტაძარი ტაძარი   41°32`13″N 46°00`54″E სოფ. ოზაანი. მიდამოები
20 ნაეკლესიარი „უსანეთი“ ნაეკლესიარი     სოფ. ოზაანი, აღმოსავლეთით, მუხრანში
21 წმ. სტეფანეს ეკლესია ეკლესია     სოფ. ოზაანი
22 ეკლესია „ყველაწმინდა“ ეკლესია   41°33`18″N 46°00`01″E სოფ. ოზაანი, სასაფლაოზე
23 ეკლესია „ცლუკაანის ყველაწმინდა“ ეკლესია     სოფ. ოზაანი, უბანი „ცლუკანი”“
24 ეკლესია „სამება“ ეკლესია   41°32`42″N 46°00`01″E სოფ. ოზაანი. აღმოსავლეთით
25 „ელიას“ ეკლესია ეკლესია     სოფ. ჯაფარიძე, მიდამოები „ელიას მთა“
26 რუსული ეკლესია „სერაფიმა“ ეკლესია   41°27`11″N 46°08`16″E სოფელი ჯაფარიძე
27 ნიკო ფიროსმანაშვილის სახლ-მუზეუმი სახლ-მუზეუმი     დაბა მირზაანი კახეთი
28 დიდნაურის ნაქალაქარი ნაქალაქარი     დიდი შირაქის ველი, ადგილი დიდნაური
29 ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია ეკლესია XI-XII საუკუნე; XIX საუკუნე   სოფ. ზემო მაჩხაანი
30 ივრისპირის ნაქალაქარი და ყორღანი ნაქალაქარი და ყორღანი ანტიკური (ძვ.წ. II-ახ.წ. IV სს.)   კოწახურის ქედის დას. კალთის ძირში, მდ. ივრის ვაკეზე
31 ივრისპირის შუა საუკუნეების ნაქალაქარი ეკლესია ანტიკური (ძვ.წ. II-ახ.წ. IV სს.)   კოწახურის ქედის დას. კალთის ბოლოს, მდ. ივრის ვაკეზე აზიდულ სერზე
32 ხორანთის ნაქალაქარი ნაქალაქარი ძვ.წ. I ათასწლეულის მეორე ნახევრიდან - 1265 წ.   სამუხის (ელდარის) ველი, სამუხის ქედის დასავლეთ ძირში
33 პროტოქალაქური დასახლება მთა „ნაზარლებზე“ ნაქალაქარი ძვ.წ. XII – X საუკუნეები   მთა ნაზარლები

 

 

 

damatebiTi informacia