Header image  
saqarTvelos arqiteqturuli Zeglebi da Senobebi  
  
 
 
 
 


goris arqeoteqturuli Zeglebi

გორის მუნიციპალიტეტის ობიექტების/ძეგლების სიაში წარმოდგენილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული ობიექტები, რომელთა ნაწილს კანონით დადგენილი წესით მიენიჭათ კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი. უძრავი ძეგლის სტატუსის მქონე ობიექტების ნაწილს ასევე განსაზღვრული აქვს ეროვნული კატეგორია. გუდაუთის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული ობიექტები იყოფა 3 ჯგუფად:

  1. ობიექტები სტატუსის გარეშე
  2. კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლები
  3. ეროვნული კატეგორიის მქონე უძრავი ძეგლები
1 აგიას საყდარი 70 ერისთავების სახლი 139 უფლისციხის გრძელი ნაგებობა
2 ავკვეთის ეკლესია 71 ვარიანის კოშკი 140 უფლისციხის დასავლეთის ეკლესია
3 ამილახვრების სახლი 72 ვარიანის ღვთისმშობლის ეკლესია X-XI ს. 141 უფლისციხის დიდეზოიანი სახლი
4 ამილახვრიანთ კოშკი 73 ვარიანის ღვთისმშობლის ეკლესია XIX ს 142 უფლისციხის დიდი ნაგებობა
5 ანტონ ფურცელაძის სახლი არბოში 74 ვერეს ღვთისმშობლის ეკლესია 143 უფლისციხის ერდოიანი სახლი
6 არაშენდის მთავარანგელოზის ეკლესია 75 ვერეს ციხე 144 უფლისციხის ერთსვეტიანი დარბაზი
7 არაშენდის ფერისცვალების ეკლესია 76 ზემო ნიქოზის მთავარანგელოზის ეკლესია 145 უფლისციხის კესონებიანი დარბაზი
8 არბოს წმინდა გიორგის ეკლესია (დარბაზული) 77 ზემო ნიქოზის ღვთაების ეკლესია 146 უფლისციხის კოხტა სახლი
9 არბოს წმინდა გიორგის ეკლესია (ჯვარ-გუმბათოვანი) 78 ზემო სობისის კვირაცხოვლის ეკლესია 147 უფლისციხის მაღალტახტიანი ოთახის კომპლექსი
10 ატენის სიონი 79 ზემო სობისის ღვთისმშობლის ეკლესია 148 უფლისციხის მიუვალი ნაგებობა
11 ატენის ციხე 80 ზემო ქსოვრისის ღვთისმშობლის ეკლესია 149 უფლისციხის მოხატულოთახიანი სახლი
12 ატენის წეროს ეკლესიის კომპლექსი 81 ზემო ქსოვრისის წმინდა გიორგის ეკლესია 150 უფლისციხის ოთხსვეტიანი დარბაზის კომპლექსი
13 აძვის წმინდა გიორგის ეკლესია 82 ზემო ხვითის კოშკი 151 უფლისციხის ორსვეტიანი დარბაზის კომპლექსი
14 აძვის წმინდა სამების ეკლესია 83 ზემო ხვითის სამების ეკლესია 152 უფლისციხის სადა ოთახი
15 ახალდაბის ღვთისმშობლის ეკლესია (გორი) 84 ზემო ხვითის წმინდა გიორგის ეკლესია 153 უფლისციხის ქარაფისპირა სახლი
16 ახალდაბის წმინდა გიორგის ეკლესია (გორი) 85 ზერტის ღვთისმშობლის ეკლესია 154 უფლისციხის ქუჩისპირა ბაქანი
17 ახალუბნის ახალი ჯვრის ეკლესია 86 ზერტის წმინდა გიორგის ეკლესია 155 უფლისციხის ღვთისმშობლის ეკლესია
18 ახრისის სამების ეკლესია 87 ზერტის წმინდა გიორგის ეკლესია 1839 156 უფლისციხის ყვავის საყდარი
19 ბერბუკის კოშკი 88 ზეღდულეთის ღვთისმშობლის დიდი ეკლესია 157 უფლისციხის შეწყვილებულკოჭებიანი დარბაზი
20 ბერბუკის მთავარანგელოზის ეკლესია 89 ზეღდულეთის ღვთისმშობლის მცირე ეკლესია 158 უფლისციხის წითელი ოთახის კომპლექსი
21 ბერშუეთის კოშკი 90 თედოწმინდის წმინდა თევდორეს ეკლესია 159 უფლისწულის ეკლესია
22 ბერშუეთის მთავარანგელოზის ეკლესია 91 თორტიზის ღვთისმშობლის ეკლესია 160 ფეტვისხევის მარიამწმინდის ეკლესია
23 ბერშუეთის სამების ეკლესია 92 თორტიზის წმინდა გიორგის ეკლესია 161 ფლავის იოანე ნათლისმცემლის ეკლესია
24 ბიეთის მონასტერი 93 იკორთის მთავარანგელოზის ტაძარი 162 ფხვენისის ამილახვრის ციხე-კოშკი
25 ბიისის ეკლესია 94 კარალეთის ღვთისმშობლის ეკლესია 163 ფხვენისის კოშკი
26 ბნავისის ეკლესია 95 კარბის კოშკები 164 ფხვენისის ნათლისმცემლის ეკლესია
27 ბნელეთის ღვთისმშობლის ეკლესია 96 კარბის ღვთისმშობლის ეკლესია 165 ფხვენისის ღვთისმშობლის ეკლესია
28 ბობნევის იოანე ნათლისმცემლის ეკლესია 97 კარბის წმინდა მარინეს ეკლესია 166 ფხვენისის წმინდა გიორგის ეკლესია
29 ბობნევის კვირაცხოვლის ეკლესია 98 კარბის წმინდა სამების ეკლესია 167 ქვახვრელის გამოქვაბულების კომპლექსი
30 ბობნევის წმინდა გიორგის ეკლესია 99 კევის ეკლესია 168 ქვემო ნიქოზის კვირაცხოვლის ეკლესია
31 ბროწლეთის ღვთისმშობლის ეკლესია 100 კვარხითის წმინდა გიორგის ეკლესია 169 ქვემო ნიქოზის წმინდა გიორგის ეკლესია
32 გაიჩაანთუბნის წმინდ გიორგის ეკლესია 101 კიკილაანთ ეკლესია 170 ქვემო რიეთის ეკლესია
33 გალისხევის ეკლესია 102 კირბალის კვირაცხოვლის ეკლესია 171 ქვემო რიეთის ნათლისმცემლის ეკლესია
34 გალისხევის წმინდა გიორგის ეკლესია 103 კირბალის წმინდა გიორგის ეკლესია 172 ქვემო ხვითის კოშკი
35 გარდატენის მწვანე საყდარი 104 კლიკის ჯვრის ეკლესია 173 ქვემო ხვითის სამების ეკლესია
36 გარდატენის წმინდა ნინოს ეკლესია 105 კოშკების კოშკი 174 ქვემო ხვითის ღვთისმშობლის ეკლესია
37 გარდატენის ჯებირის ეკლესია 106 კოშკების ღვთისმშობლის ეკლესია 175 ქვემო ხვითის წმინდა გიორგის ეკლესია
38 გარსევანიშვილების კოშკი 107 მარანას კოშკი 176 ქიწნისის სამების ეკლესია
39 გნოლიძეების ციხე 108 მარანას კოშკი ( კვადრატული) 177 ქიწნისის ღვთისმშობლის ეკლესია
40 გომარეთის წმინდა გიორგის ეკლესია 109 მაყვლიანი (ტაძარი) 178 ქიწნისის ყველაწმინდის ეკლესია
41 გორის საკათედრო ტაძარი 110 მერეთის ეკლესია 179 ქორდის კოშკი
42 გორის ციხე 111 მეღვრეკისის იოანე ნათლისმცემლის ეკლესია 180 ქორდის მთავარანგელოზის ეკლესია
43 გორიჯვარი 112 მეღვრეკისის კოშკი 181 ქორდის ღვთისმშობლის ეკლესია
44 დავითაშვილების ციხე 113 მთადეკეულის წმინდა გიორგის ეკლესია 182 ქორდის წმინდა ბარბარეს ეკლესია
45 დიდი ატენის კვირაცხოვლის ეკლესია 114 მირმანოზ ერისთავის ციხე-სასახლე 183 ღვარების წმინდა გიორგის ეკლესია
46 დიდი ატენის კოშკი 115 ნადარბაზევის წმინდა გიორგის ეკლესია 184 ღვინიანთ საყდარი
47 დიდი ატენის ნათლისმცემლის ეკლესია 116 ოთარშენის წმინდა გიორგის ნიში 185 ყელქცეულის წმინდა გიორგის ეკლესია
48 დიდი ატენის ღვთისმშობის მცირეგუმბათოვანი ეკლესია 117 ოლოზის ღვთისმშობლის ეკლესია 186 შავშვების ღვთისმშობლის ეკლესია
49 დიდი ატენის წმინდა ბარბარეს ეკლესია 118 ოლოზის წმინდა გიორგის ეკლესია 187 შალიკაშვილების ეკლესია
50 დიდი ატენის წმინდა გიორგის ეკლესია 119 ორმოცის ღვთისმშობლის ეკლესია 188 შინდისის კვირაცხოვლის ეკლესია
51 დიდი გარეჯვრის ღვთისმშობლის ეკლესია 120 ორსაყდრის ღვთისმშობლის ეკლესია 189 შინდისის ნათლისმცემლის ეკლესია
52 დიდი მეჯვრისხევის კვირაცხოვლის ეკლესია 121 ოქროიანთ საყდარი 190 შინდისის სტეფანწმინდის ეკლესია
53 დიდი მეჯვრისხევის უსანეთის ეკლესია 122 პატარა გარეჯვრის წმინდა გიორგის ეკლესია 191 შინდისის ღვთისმშობლის ეკლესია
54 დიდი მეჯვრისხევის ღვთისმშობლის ეკლესია (დარბაზული IX-X ს.) 123 პატარა მეჯვრისხევის ღვთისმშობლის ეკლესია 192 შინდისის ციხე-გალავანი
55 დიდი მეჯვრისხევის ღვთისმშობლის ეკლესია (დარბაზული) 124 პატარა მეჯვრისხევის წმინდა გიორგის ეკლესია 193 შინდისის წმინდა ნიკოლოზის ეკლესია
56 დიდი მეჯვრისხევის ღვთისმშობლის ეკლესია (ჯვარ-გუმბათოვანი) 125 საორბისის წმინდა გიორგის ეკლესია 194 ჩასარბენი ციხე
57 დიდი მეჯვრისხევის წმინდა გიორგი 126 საქაშეთის ღვთისმშობლის ეკლესია 195 ძევერას იოანე ნათლისმცემლის ეკლესია
58 დიდი წერეთის კოშკი (პირამიდული) 127 საქაშეთის წმინდა გიორგის ეკლესია 196 ძევერას წმინდა გიორგის ეკლესია
59 დიდი წერეთის კოშკი (ცილინდრული) 128 საყავრეს ღვთისმშობლის ეკლესია 197 წედისის ღვთისმშობლის ეკლესია
60 დიდი წერეთის ღვთისმშობლის ეკლესია 129 საყავრეს წმინდა გიორგის ეკლესია 198 წედისის ციხე
61 დიდი ხურვალეთის კვირაცხოვლის ეკლესია 130 სვენეთის ღვთისმშობლის ეკლესიები 199 წედისის ხვედელას ეკლესია
62 დიდი ხურვალეთის ღვთისმშობლის ეკლესია 131 ტირძნისის დედაღვთისას ეკლესია 200 წითელწყაროს ნათლისმცემლის ეკლესია
63 დიდი ხურვალეთის ყველაწმინდის ეკლესია 132 ტირძნისის კვირაცხოვლის ეკლესია 201 ჭიათას ეკლესია
64 დიდი ხურვალეთის წმინდა გიორგის ეკლესია 133 ტირძნისის სამების ეკლესია 202 ხელთუბნის პეტრე მოციქულის ეკლესია
65 დიცის ღვთისმშობლის ეკლესია 134 ტირძნისის ციხე-გალავანი 203 ხელთუბნის სამების ეკლესია
66 ეკლესია საწყალი 135 ტყვიავის ღვთისმშობლის ეკლესია 204 ხელთუბნის წმინდა გიორგის ეკლესია
67 ელენთის წმინდა გიორგის ეკლესია 136 ტყვიავის ციხე-დარბაზი 205 ხუბაშვილების ციხე
68 ერედვის ბერის საყდარი 137 ტყვიავის წმინდა გიორგის ეკლესია 206 ჯარიაშენის წმინდა გიორგის ეკლესია
69 ერეკლეს აბანო 138 ტყუპის ეკლესია    

 

ძეგლის სახელი ძეგლის ტიპი აგების თარიღი კოორდინატები მდებარეობა
1 ადმინისტრაციული შენობა   XX ს-ის I ნახ. 41°59`00″N 44°06`25″E ქ. გორი, სამეფო ქ. №63
2 ადმინისტრაციული შენობა     41°58`54″N 44°06`45″E ქ. გორი, სტალინის გამზ. №16
3 ამილახვრების სასახლე სასახლე   41°58`59″N 44°06`26″E ქ. გორი, სამეფო ქ. №63
4 გიორგი ერისთავის სახელობის დრამატული თეატრი თეატრი   41°58`56″N 44°06`32″E ქ. გორი, ჭავჭავაძის ქ. №20
5 გორის კავშირგაბმულობის სახლი სახლი     ქ.გორი, სტალინის გამზირი N15
6 გორის კულტურისა და დასვენების პარკი პარკი   41°58`51″N 44°06`11″E ქ. გორი, გურამიშვილის ქუჩა №1
7 გორის კულტურისა და დასვენების პარკი; კოლონადა     41°58`41″N 44°06`14″E ქ. გორი, გურამიშვილის ქუჩა №1
8 გორის ციხე ციხესიმაგრე, ეროვნული   41°59`11″N 44°06`30″E ქ. გორი
9 ეკონომიკური უნივერსიტეტი უნივერსიტეტი   41°58`56″N 44°06`49″E ქ. გორი, ჭავჭავაძის ქ. №53
10 ერეკლეს აბანო აბანო   41°58`49″N 44°06`28″E ქ.გორი, რუსთაველის ქ. №43
11 კავშირგაბმულობის I საფოსტო განყოფილება     41°58`50″N 44°06`23″E ქ. გორი, სამეფო ქ. №37
12 კანისა და ვენერიული დაავადებების დისპანსერი დისპანსერი   41°58`55″N 44°06`29″E ქ. გორი, სამეფო ქ. №82
13 კინოთეატრი „კომკავშირელი“   1935-39 წ.წ. 41°58`56″N 44°06`27″E ქ. გორი, სამეფო ქ. №64
14 კოშკი კოშკი, ეროვნული     ქ. გორი
15 მოხელის სახლი სახლი   41°58`40″N 44°06`30″E ქ. გორი, მამარდაშვილის ქ. №13
16 მცირე ეკლესია ეკლესია, ეროვნული   41°59`06″N 44°06`30″E ქ. გორი
17 საბავშვო ბიბლიოთეკა ბიბლიოთეკა   41°59`03″N 44°06`32″E ქ. გორი, წერეთლის ქ. №1
18 საზოგადოებრივი შენობა     41°58`49″N 44°06`23″E ქ. გორი, სამეფო ქ. №31
19 სამხატვრო სკოლა სკოლა   41°59`19″N 44°07`00″E ქ. გორი, ფარნავაზის ქ. №1
20 სასტუმრო „ინტურისტი“ სასტუმრო   41°59`07″N 44°06`49″E ქ. გორი, სტალინის გამზ. №26
21 სასტუმრო „ქართლი“ სასტუმრო   41°58`54″N 44°06`25″E ქ. გორი, სამეფო ქ. №47
22 სასულიერო გიმნაზია გიმნაზია   41°58`42″N 44°06`21″E ქ. გორი, სამეფო ქ. №5
23 საცხოვრებელი სახლი, მარანი სახლი 2 მარნით XVI-XIX სს. 41°59`11″N 44°06`34″E ქ. გორი, 25 თებერვლის ქ. №31
24 სახელმწიფო ბანკის შენობა ბანკი   41°58`54″N 44°06`26″E ქ. გორი, სამეფო ქ. №60
25 სტალინის მუზეუმი მუზეუმი   41°59`14`N 44°06`49″E ქ. გორი, სტალინის გამზ. №13
26 სტალინის სახლი სახლი   41°59`13″N 44°06`49″E ქ. გორი, სტალინის გამზ. №13
27 სტალინის სახლის დამცავი პავილიონი პავილიონი   41°59`13″N 44°06`49″E ქ. გორი, სტალინის გამზ. №13
28 სტალინის სახლ-მუზეუმის კომპლექსში შემავალი პარკი პარკი   41°59`11″N 44°06`48″E ქ. გორი, სტალინის გამზ. №13
29 უნივერმაღი     41°58`51″N 44°06`42″E ქ. გორი, სტალინის გამზ. №14
30 ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია ეკლესია   41°59`11″N 44°06`38″E ქ. გორი, ლომოურის ქ. №7
31 ყოფ. ქალაქის აფთიაქი     41°59`02″N 44°06`36″E ქ. გორი, ხერხეულიძის ქ. №2
32 ციციშვილების ყოფილი სახლი     41°58`58″N 44°06`27″E ქ. გორი, სამეფო ქ. №76
33 ციხის ეკლესია ეკლესია, ეროვნული   41°59`08″N 44°06`28″E ქ. გორი
34 ცხრაკარა ეროვნული     ქ. გორი
35 ხიდი მდინარე მტკვარზე ხიდი   41°58`35″N 44°06`20″E ქ. გორი, სამეფო ქუჩის დასაწყისი

 

ძეგლის სახელი ძეგლის ტიპი აგების თარიღი კოორდინატები მდებარეობა
1 ალექსანდრე ჯავახიშვილის სახლ-მუზეუმი       სოფ. ძევერა
2 ამაღლების ეკლესია     42°13`29″N 43°58`52″E ქ. ცხინვალი, აღმოსავლეთ განაპირას
3 ანტონ ფურცელაძის საცხოვრებელი სახლი       სოფ. არბო
4 ატენის სიონი ეკლესია, ეროვნული VII ს. I ნახ. 41°54`15″N 44°05`44″E სოფ. დიდი ატენი, მიდამოები
5 აჩაბეთის ციხე ციხესიმაგრე, ეროვნული XVI ს. 42°16`17″N 43°57`13″E სოფ. ზემო აჩაბეთი
6 ბასიშვილების საცხოვრებელი სახლი („მღვდლიაანთ სახლი“)       სოფ. ქურთა
7 ბეხუშეს ციხე     42°20`59″N 44°16`35″E სოფ. ინაური
8 ბნელეთი. ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია ეკლესია ეკლესია - XII ს. კედლის მხატვრობა - XIII ს-ის დასაწყისი   სოფ. სკრა, სოფლის სამხრეთით 10 კმ. მდ. სკრის ხეობა
9 ბობნევის წმ. იოანე მახარებლის ეკლესია ეკლესია 1661-1683 წწ. კედლის მხატვრობა - 1683 წელი   სოფ. ბობნევი (ბოშურის თემი)
10 გალავანი გალავანი, ეროვნული     სოფ. ზემო ნიქოზი
11 გალავანი ეროვნული     სოფ. ქვემო მონასტერი
12 გალავანი ეროვნული     სოფ. ხეითი, მიდამოები
13 გალავანი („გალავნები“)       სოფ. ძარწემი
14 გალავანი კოშკებით ეროვნული     სოფ. ერედვი
15 გამოქვაბულები გამოქვაბულები, ეროვნული     სოფ. ბიეთი მიდამოები
16 გამოქვაბულები ეროვნული     სოფ. ქვემო მონასტერი
17 გამოქვაბულები ეროვნული     სოფ. ხეითი, მიდამოები
18 გამოქვაბულები       სოფ. ხეითი, მიდამოები
19 გიორგის სახელობის ეკლესია ეკლესია XIX საუკუნე   სოფ. მერეთი
20 გომართის ეკლესია ეკლესია     სოფ. საცხენეთი, 3-4 კმ ჩრდილო-აღმოსავლეთით
21 გორა-სამოსახლო       სოფ. ზემო აჩაბეთი
22 გორა-სამოსახლო       სოფ. ძარწემი
23 გორა-სამოსახლო       სოფ. ძარწემი
24 გორა-სამოსახლო „ლეკიჯვარი“       სოფ. ქურთა
25 გრძელი ნაგებობა ეროვნული   41°58`04″N 44°12`27″E სოფ. უფლისციხე
26 გუდაბერტყას ნამოსახლარი – გუდაბერტყა (გუდაბერტყია-ციხიაგორა)       სოფ. სვენეთი
27 გუმბათიანი ტაძარი ეროვნული   42°09`59″N 44°09`20″E სოფ. ქვემო იკორთა
28 დასავლეთის ეკლესია ეკლესია, ეროვნული     სოფ. უფლისციხე
29 დიდეზოიანი და ერდოიანი სახლები სახლები, ეროვნული     სოფ. უფლისციხე
30 დიდი გარდატენის ღვთისმშობლის ეკლესია ეკლესია     სოფ. გარდატენი, მდ. ტანას ხეობა
31 დოკაანთ კოშკი     42°15`05″N 43°58`24″E სოფ. ხეითი
32 ეკლესია ეკლესია     აწრისხევი 3-4 კმ. სამხრეთით. ბენდერის მთა
33 ეკლესია ეკლესია     სოფ. დვალიანთკარი, მიდამოები
34 ეკლესია ეკლესია     სოფ. დიდი ღრომი, მიდამოები
35 ეკლესია ეკლესია, ერვნული     სოფ. ინაური
36 ეკლესია ეკლესია     სოფ. კუსირეთი
37 ეკლესია       ქვემო ვილდა, მიდამოები
38 ეკლესია       სოფ. ქვემო ქლივანა
39 ეკლესია     42°17`55″N 44°07`42″E სოფ. ბელოთი
40 ეკლესია — „ბერის საყდარი“       სოფ. ბერულა
41 ეკლესია — „ზაქარწმინდა“     42°19`34″N 43°56`15″E სოფ. სვერი
42 ეკლესია — „კვირაცხოველი“     42°18`18″N 43°58`11″E სოფ. ძარწემი
43 ეკლესია — „მცხეთის ჯვარი“     42°14`33″N 44°01`39″E სოფ. ბერულა
44 ეკლესია — „ყველაწმინდა“     42°18`15″N 43°57`33″E სოფ. ძარწემი
45 ეკლესია — „შიოს საყდარი“       სოფ. ქემერტი
46 ეკლესია — „წითელი საყდარი“     42°14`54″N 44°03`17″E სოფ. ერედვი
47 ეკლესია („გერის წმ. გიორგის ნიში“, „გერის ძმა“)     42°19`05″N 43°56`34″E სოფ. ქემერტი
48 ეკლესია „აბოწმინდა“     42°16`19″N 43°56`26″E სოფ. ზემო აჩაბეთი
49 ეკლესია „ბორცვის ჯვარი“ ეკლესია     სოფ. ტბეთი 2 კმ ჩრდილოეთით
50 ეკლესია „დედაღვთისა“ ეკლესია     სოფ. კეხვი, 1 კმ. ჩრდილო-დასავლეთით
51 ეკლესია „ელიას საყდარი“ ეკლესია     სოფ. ერედვი, მიდამოები
52 ეკლესია „კვირაცხოველი“     42°11`21″N 44°06`37″E სოფ. ქერე
53 ეკლესია „მაცხოვარი“ ეკლესია     სოფ. ვანათი, მიდამოები
54 ეკლესია „მაცხოვარი“       სოფ. კეხვი
55 ეკლესია „მაცხოვარი“     42°15`05″N 43°58`24″E სოფ. ხეითი
56 ეკლესია „მთავარანგელოზი“ (ბეოთი)       სოფ. ძარწემი
57 ეკლესია „საბაწმინდა“ ეროვნული   42°14`33″N 43°59`14″E სოფ. ხეითი
58 ეკლესია „ქვედა დედაღვთისა“     42°18`26″N 43°55`29″E სოფ. კეხვი
59 ეკლესია „ცხეთიჯვარი“ ეკლესია     სოფ. ერედვი, უბანი „ბერულა“
60 ეკლესია „ცხრაკარა“ ეკლესია     სოფ. ზემო დოდოთი, მიდამოები
61 ეკლესია „ძელიცხოველი“ ეკლესია   42°13`45″N 44°06`32″E სოფ. დისევი, სასაფლაოზე
62 ეკლესია „ძელიცხოველი“     42°16`11″N 43°59`10″E სოფ. ხეითი
63 ეკლესია „წითელი საყდარი“ ეკლესია     სოფ. ერედვი, „სოფლტექნიკის“ ბაზის ეზო
64 ეკლესია „წითელი ჯვარი“     42°17`50″N 44°16`00″E სოფ. წიფორი
65 ეკლესია „წინა დედაღვთისა“       სოფ. კეხვი
66 ეკლესია „ჯვარპატიოსანი“       სოფ. ხეითი, 1 კმ დასავლეთით
67 ეკლესია „ჯვარპატიოსანი“     42°15`31″N 43°58`36″E სოფ. ხეითი
68 ეკლესია ბაზილიკური ეკლესია     სოფ. დისევი
69 ეკლესია ბაზილიკური       სოფ. ჭარები
70 ეკლესია ბაზილიკური ეროვნული   42°15`37″N 43°58`29″E სოფ. ხეითი, მიდამოები
71 ეკლესია ერთნავიანი ეკლესია, ეროვნული     სოფ. ბიეთი მიდამოები
72 ეკლესია კოშკით     42°19`03″N 44°14`20″E სოფ. სიათა
73 ეკლესია კოშკით     42°18`57″N 44°14`36″E სოფ. სიათა
74 ეკლესია მთავარანგელოზისა ეკლესია     სოფ. დმენისი
75 ეკლესია ღვთისმშობლისა ეკლესია     სოფ. დიდი ღრომი, მიდამოები, ნასოფლარი მერია
76 ეკლესია ღვთისმშობლისა ეკლესია     სოფ. ვანათი
77 ეპისკოპოსის სასახლე სასახლე, ეროვნული   42°11`46″N 43°57`31″E სოფ. ზემო ნიქოზი
78 ერთსვეტიანი დარბაზი დარბაზი, ეროვნული     სოფ. უფლისციხე
79 ერისთავების სასახლე სასახლე XIX ს-ის ბოლო, XX საუკუნის დასაწყისი   სოფ. კარალეთი(ს/კ 66.46.15.078)
80 ვერეს ღვთისმშობლის ეკლესია ეკლესია, ეროვნული X-XI სს. 41°54`47″N 44°05`37″E სოფ. გარდატენი, მდ. ვერეს ხეობა
81 ვერეს ციხე ციხესიმაგრე, ეროვნული IX–X სს. 41°54`53″N 44°08`01″E სოფ. გარდატენი, მდ. ტანას ხეობა
82 ზვარეთის წმ. გიორგის სახ. ეკლესია     42°16`08″N 43°57`07″E სოფ. ზემო აჩაბეთი
83 ზურგიანი კოშკი კოშკი     სოფ. აწრისხევის მიდამოები, ნასოფლარი სიათა
84 ზურგიანი კოშკი     42°21`12″N 44°15`58″E სოფ. ინაური
85 თირის მონასტერი (კომპლექსი) ეროვნული XIII ს. 42°16`33″N 43°55`27″E სოფ. მონასტერი
86 თონაანთ ციხე-დარბაზი     42°19`16″N 44°15`40″E სოფ. სიათა
87 ივანე მაჩაბლის ყოფილი სასახლე     42°15`03″N 43°58`05″E სოფ. თამარაშენი
88 იოანე ნათლისმცემლის სახ. ეკლესია     42°10`47″N 44°00`10″E სოფ. მეღვრეკისი
89 კავთის წმ. გიორგის ეკლესია ეროვნული   42°13`31″N 43°58`22″E ქ. ცხინვალი, ტელმანის ქ.85
90 კესონებიანი დარბაზი, ცენტრალური კომპლექსი დარბაზი, ეროვნული   41°58`00″N 44°12`25″E სოფ. უფლისციხე
91 კეხვის ციხე     42°18`28″N 43°55`24″E სოფ. კეხვი
92 კვირაცხოველი ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები   სოფ. ბობნევი
93 კვირაცხოვლის ეკლესია ეკლესია     სოფ. დიდი ატენი მიდამოები, სასაფლაოზე
94 კვირაცხოვლის სახ. ეკლესია     42°10`41″N 44°04`42″E სოფ. ტირძნისი
95 კვირაცხოვლის სახ. ეკლესია     42°18`03″N 44°05`10″E სოფ. საცხენეთი
96 კვირაცხოვლის სახელობის ეკლესია ეკლესია XIX საუკუნე   სოფ. კირბალი (სოფლის ცენტრში)
97 კვირიკეწმინდას კომპლექსი     42°16`16″N 43°57`05″E სოფ. ზემო აჩაბეთი
98 კოშკები კოშკები, ეროვნული     სოფ. ბიეთი მიდამოები
99 კოშკები       სოფ. ხადურიანთკარი
100 კოშკი კოშკი     სოფ. ბელოთი, „ფოხალას მთა“
101 კოშკი კოშკი     სოფ. კუსირეთი 1 კმ. სამხრეთით
102 კოშკი კოშკი     სოფ. ტბეთი 2,5 კმ ჩრდილოეთით
103 კოშკი       სოფ. ქემერტი, "კასრაანთუბანი"
104 კოშკი ეროვნული     სოფ. ხეითი, მიდამოები
105 კოშკი       სოფ. ხეითი, მიდამოები
106 კოშკი     42°08`33″N 44°03`37″E სოფ. მარანა
107 კოშკი     42°08`26″N 44°03`38″E სოფ. მარანა
108 კოშკი     42°20`44″N 44°16`58″E სოფ. ხაჩირაანი
109 კოშკი     42°17`50″N 44°16`00″E სოფ. წიფორი
110 კოშკი     42°17`09″N 44°15`00″E სოფ. ლეკოაანი
111 კოშკი       სოფ. ქურთა
112 კოშკი („ხეთაგაანთ კოშკი“)     42°19`34″N 43°56`07″E სოფ. სვერი
113 კოშკი და გალავნის ნაშთი       ქვემო ბიყარი, ჩრდილო-დასავლეთ განაპირას
114 კოხტა და მოხატულოთახიანი სახლი სახლი, ეროვნული     სოფ. უფლისციხე
115 მ. გიორგის სახელობის ეკლესია, „ყავრისხევის წმინდა გიორგი“       სოფ. ყველაანთუბანი
116 მაღალტახტიანი ოთახის კომპლექსი ეროვნული   41°58`04″N 44°12`26″E სოფ. უფლისციხე
117 მაყვლიანი, წარმართული ტაძარი ტაძარი, ეროვნული   41°58`01″N 44°12`28″E სოფ. უფლისციხე
118 მაჩაბლების ყოფილი სასახლე     42°17`12″N 43°57`07″E სოფ. ქურთა
119 მეჯვრისხევის კვირაცხოვლის ეკლესია       სოფ. დიდი მეჯვრისხევი
120 მთავარანგელოზის ეკლესია ეკლესია     სოფ. რუსთავი
121 მთავარანგელოზის ეკლესია ეკლესია, ეროვნული X ს. 42°11`42″N 43°57`30″E სოფ. ზემო ნიქოზი
122 მთავარანგელოზის სახ. ეკლესია     42°07`55″N 44°05`19″E სოფ. ქიწნისი
123 მთავარანგელოზის სახ. ეკლესია     42°12`55″N 44°03`51″E სოფ. ქორდი
124 მთავარანგელოზის სახ. ეკლესია     42°12`18″N 44°02`02″E სოფ. დიცი
125 მთავარანგელოზის სახ. ეკლესია     42°14`28″N 44°04`46″E სოფ. ქსუისი
126 მთავარანგელოზის სახ. ეკლესია     42°11`37″N 43°59`31″E სოფ. ერგნეთი
127 მთავარანგელოზის სახ. ეკლესია     42°15`22″N 43°58`17″E სოფ. ხეითი
128 მთავარანგელოზის სახ. ეკლესია (ატენის „გიორგობა“)     41°55`25″N 44°06`16″E სოფ. ატენი
129 მთავარი ეკლესია ეროვნული X ს. 42°14`54″N 44°02`19″E სოფ. ერედვი
130 მთავარი ქუჩის თავში მდებარე ნაგებობა ეროვნული     სოფ. უფლისციხე
131 მირმანოზ ერისთავის ციხე-სასახლე       სოფ. დიდი მეჯვრისხევი
132 მიუვალი ნაგებობა ეროვნული     სოფ. უფლისციხე
133 მიწისქვეშა სამალავში შესასვლელი „სამალულა“       სოფ. კეხვი
134 მონასტერი „საბაწმინდა“       სოფ. ხეითი, მიდამოები
135 ნაეკლესიარი     42°18`08″N 43°57`36″E სოფ. ძარწემი
136 ნათლისმცემლის ეკლესია ეკლესია     სოფ. დიდი ატენი, მიდამოები
137 ნათლისმცემლის სახ. ეკლესია     42°05`50″N 44°03`48″E სოფ. ძევერა
138 ნათლისმცემლის სახ. ეკლესია     42°09`58″N 44°06`58″E სოფ. ფლავი
139 ნამოსახლარი     42°18`45″N 44°14`31″E სოფ. სიათა
140 ნამოსახლარი     42°18`40″N 44°15`11″E სოფ. წიფორი
141 ნამოსახლარი     42°18`31″N 43°55`22″E სოფ. კეხვი
142 ნასოფლარი       სოფ. სიათა
143 ნასოფლარი     42°20`14″N 44°16`11″E სოფ. ინაური
144 ნასოფლარი     42°20`41″N 44°16`29″E სოფ. ინაური
145 ნიკო ლომოურის საცხოვრებელი სახლი       სოფ. არბო
146 ნუგზარ (ნუკრი) მაჩაბლის სახლი       სოფ. ქურთა
147 ოთინაანთ ციხე     42°19`01″N 43°57`09″E სოფ. ქემერტი
148 ორბელიანების მარანი       სოფ. ატენი
149 ორბელიანის ეკლესია ეკლესია, ეროვნული VIII-IX სს. 41°54`47″N 44°05`37″E სოფ. დიდი ატენი
150 ორსვეტიანი და ოთხსვეტიანი დარბაზების კომპლესი დარბაზები, ეროვნული   41°58`02″N 44°12`26″E სოფ. უფლისციხე
151 პატარა დარბაზული ეკლესიები ეროვნული     სოფ. ერედვი
152 ჟურულების საცხოვრებელი სახლი       სოფ. არბო
153 სადა ოთახი ეროვნული     სოფ. უფლისციხე
154 სადარაჯო კოშკის ნაშთი     42°19`16″N 44°15`40″E სოფ. სიათა
155 სამაროვანი       სოფ. ზემო აჩაბეთი
156 სამების სახ. ეკლესია     42°07`39″N 44°05`37″E სოფ. ქიწნისი
157 სამრეკლო სამრეკლო, ეროვნული   42°11`47″N 43°57`29″E სოფ. ზემო ნიქოზი
158 სამრეკლო ეროვნული     სოფ. ქვემო მონასტერი
159 სამრეკლო       სოფ. ბელოთი
160 საორბისის წმ. გიორგის ეკლესია ეროვნული 1152 წ. 41°50`32″N 44°13`09″E სოფ. ფიცესი, მიდამოები
161 სარკის წმ. გიორგის სახ. ნიში       სოფ. მეღვრეკისი
162 სატრაპეზო სატრაპეზო, ეროვნული     სოფ. ბიეთი მიდამოები
163 სატრაპეზო ეროვნული     სოფ. ქვემო მონასტერი
164 საცხოვრებელი დარბაზი     42°17`23″N 44°11`32″E სოფ. ზონკარი
165 საცხოვრებელი სახლი       სოფ. მერეთი
166 საჯარო სკოლა სკოლა XIX საუკუნე   სოფ. პატარა მეჯვრისხევი
167 სვერის გორა     42°19`34″N 43°56`12″E სოფ. სვერი
168 სვერის ციხე ციხესიმაგრე     სოფ. სვერი, მიდამოები მთაზე
169 სპარსეთის წმ. გიორგის ეკლესია       სოფ. ძარწემი, ჩრდილო-აღმოსავლეთით 4-5 კმ
170 სხვა ნაგებობანი ნაგებობანი, ეროვნული     სოფ. ზემო ნიქოზი
171 სხვა ნაგებობანი ეროვნული     სოფ. ხეითი, მიდამოები
172 უსანეთის წმ. გიორგის ეკლესია       სოფ. მეჯვრისხევი
173 უფლისწულის ეკლესია ეკლესია, ეროვნული   41°58`03″N 44°12`27″E სოფ. უფლისციხე
174 ქარაფისპირა სახლი ეროვნული   41°58`03″N 44°12`26″E სოფ. უფლისციხე
175 ქაშუეთის ეკლესია     42°17`52″N 44°08`36″E სოფ. ბელოთი
176 ქვახვრელის გამოქვაბულების კომპლექსი ეროვნული   41°57`23″N 44°12`13″E სოფ. ქვახვრელი
177 ქუჩისპირა ბაქანი ეროვნული     სოფ. უფლისციხე
178 ღვთაების ეკლესია ეკლესია, ეროვნული V–VI სს. 42°11`46″N 43°57`29″E სოფ. ზემო ნიქოზი
179 ღვთისმშობლის (ყველაწმინდის) სახ. ეკლესია     42°07`45″N 44°05`26″E სოფ. ქიწნისი
180 ღვთისმშობლის ბაზილიკა ეროვნული   42°16`55″N 43°55`45″E სოფ. ქვემო მონასტერი
181 ღვთისმშობლის დარბაზული ეკლესია ეკლესია 1460 წ. 41°50`18″N 44°10`08″E სოფ. საყავრე
182 ღვთისმშობლის ეკლესია ეკლესია     სოფ. არცევი, სასაფლაოზე
183 ღვთისმშობლის ეკლესია ეკლესია     სოფ. ვალითა, მიდამოები
184 ღვთისმშობლის ეკლესია ეკლესია     სოფ. ზემო ვილდა, მიდამოები ზემო ტბეთი
185 ღვთისმშობლის ეკლესია ეკლესია     სოფ. ზემო ფრისი, მიდამოები
186 ღვთისმშობლის ეკლესია ეკლესია     სოფ. სათიხარი, მიდამოები
187 ღვთისმშობლის ეკლესია       სოფ. ჭარები
188 ღვთისმშობლის ეკლესია       სოფ. ხეითი „ბუგიაანთ“ უბანი
189 ღვთისმშობლის ეკლესია       სოფ. ხეთაგუროვო
190 ღვთისმშობლის სახ. ეკლესია       ნასოფლარი პიტნარა
191 ღვთისმშობლის სახ. ეკლესია       სოფ. კოშკები
192 ღვთისმშობლის სახ. ეკლესია     42°07`19″N 44°02`23″E სოფ. შერთული
193 ღვთისმშობლის სახ. ეკლესია     42°06`32″N 44°03`35″E სოფ. ძევერა
194 ღვთისმშობლის სახ. ეკლესია     42°09`25″N 44°03`53″E სოფ. ტყვიავი
195 ღვთისმშობლის სახ. ეკლესია     42°07`25″N 44°05`28″E სოფ. ქიწნისი
196 ღვთისმშობლის სახ. ეკლესია     42°10`40″N 44°01`42″E სოფ. ბროწლეთი
197 ღვთისმშობლის სახ. ეკლესია     42°10`49″N 44°02`42″E სოფ. ტირძნისი
198 ღვთისმშობლის სახ. ეკლესია     42°12`00″N 44°04`20″E სოფ. კარბი
199 ღვთისმშობლის სახ. ეკლესია     42°13`19″N 44°05`45″E სოფ. გუგუთიანთკარი
200 ღვთისმშობლის სახ. ეკლესია     42°13`38″N 44°06`15″E სოფ. კულბითი
201 ღვთისმშობლის სახ. ეკლესია     42°12`48″N 44°03`48″E სოფ. ქორდი
202 ღვთისმშობლის სახ. ეკლესია     42°12`06″N 44°01`45″E სოფ. დიცი
203 ღვთისმშობლის სახ. ეკლესია     42°13`51″N 44°00`22″E სოფ. ფრისი
204 ღვთისმშობლის სახ. ეკლესია     42°14`10″N 44°01`15″E სოფ. არგვიცი
205 ღვთისმშობლის სახ. ეკლესია     42°17`10″N 44°03`03″E სოფ. ვანათი
206 ღვთისმშობლის სახ. ეკლესია     42°17`07″N 44°02`57″E სოფ. ვანათი
207 ღვთისმშობლის სახ. ეკლესია     42°17`20″N 44°02`12″E სოფ. ვანათი
208 ღვთისმშობლის სახ. ეკლესია     42°17`39″N 44°10`26″E სოფ. ზონკარი
209 ღვთისმშობლის სახ. ეკლესია     42°17`43″N 44°13`01″E სოფ. აწრისხევი
210 ღვთისმშობლის სახ. ეკლესია     42°11`51″N 43°59`30″E სოფ. ერგნეთი
211 ღვთისმშობლის სახ. ეკლესია     42°11`25″N 44°06`25″E სოფ. ქერე
212 ღვთისმშობლის სახ. ეკლესია     42°15`13″N 43°58`26″E სოფ. ხეითი
213 ღვთისმშობლის სახ. ეკლესია „დედაღვთისა“     42°10`49″N 44°02`36″E სოფ. ტირძნისი
214 ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია     41°56`32″N 44°02`03″E სოფ. ოლოზი
215 ყველაანთუბნის ღვთისმშობელი     41°51`09″N 43°52`27″E სოფ. ბოშური
216 ყველაანთუბნის წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია     41°51`22″N 43°51`54″E სოფ. ყველაანთუბანი
217 შეწყვილებულკოჭებიანი დარბაზი ეროვნული     სოფ. უფლისციხე
218 შიოწმინდის სახ. ეკლესია     42°17`23″N 44°11`32″E სოფ. ზონკარი
219 ცილინდრული კოშკი     42°07`16″N 44°02`21″E სოფ. შერთული
220 ცილინდრული კოშკი     42°10`37″N 44°01`52″E სოფ. ბროწლეთი
221 ცილინდრული კოშკი     42°18`04″N 44°06`40″E სოფ. ხადურიანთკარი
222 ცილინდრული კოშკი     42°10`46″N 43°59`54″E სოფ. მეღვრეკისი
223 ცილინდრული კოშკი     42°11`12″N 44°05`51″E სოფ. ქერე
224 ცილინდრული კოშკი       სოფ. კეხვი
225 ცილინდრული კოშკი ეროვნული   42°14`32″N 43°59`14″E სოფ. ხეითი
226 ცილინდრული კოშკი კოშკი 1792 წელი   სოფ. საქაშეთი
227 ცილინდრული კოშკი — „მახათაანთ ციხე“     42°13`02″N 44°03`56″E სოფ. ქორდი
228 ცილინდრული კოშკი („კასრაანთ კოშკი“)     42°18`26″N 43°56`30″E სოფ. ქემერტი
229 ცილინდრული კოშკის ნანგრევი       სოფ. ქემერტი
230 ცისკარიშვილების ყოფილი სასახლე     42°17`11″N 43°57`07″E სოფ. ქურთა
231 ციხე ციხესიმაგრე     სოფ. ანდორეთი
232 ციხე ციხესიმაგრე     სოფ. აწრისხევი, მიდამოები
233 ციხე ციხესიმაგრე     აწრისხევი 3-4 კმ. სამხრეთით. ბენდერის მთა
234 ციხე ციხე   42°16`51″N 44°03`18″E სოფ. ვანათი, მიდამოები
235 ციხე ციხესიმაგრე     სოფ. სათიხარი, მიდამოები
236 ციხე       სოფ. წიფორი, მიდამოები
237 ციხე     42°09`15″N 44°03`52″E სოფ. ტყვიავი
238 ციხე („გნოლიძეების ციხე“)     42°11`54″N 44°04`24″E სოფ. კარბი
239 ციხე („დავითაშვილების ციხე“)     42°12`01″N 44°04`25″E სოფ. კარბი
240 ციხე („ყაულაანთ ციხე“)     42°19`10″N 43°56`17″E სოფ. ქემერტი
241 ციხე („ხუბაშვილების ციხე“)     42°12`01″N 44°04`25″E სოფ. კარბი
242 ციხე-გალავანი     42°17`49″N 44°13`21″E სოფ. აწრისხევი
243 ციხე-გალავანი       სოფ. ბელოთი
244 ციხე-გალავანი     42°16`51″N 44°03`18″E სოფ. ვანათი
245 ციხე-გალავანი     42°19`34″N 43°55`32″E სოფ. სვერი
246 ციხე-გალავნის ნაშთი     42°13`37″N 44°06`11″E სოფ. კულბითი
247 ციხე-დარბაზი ეროვნული     სოფ. ქვემო იკორთა
248 ციხე-დარბაზი     42°16`17″N 43°57`13″E სოფ. ზემო აჩაბეთი
249 ციხის ნაშთი     42°14`38″N 44°01`28″E სოფ. ბერულა
250 ძელიცხოვლის ეკლესია       სოფ. ხეითი „ბუგიაანთ“ უბანი
251 ძელიცხოვლის ეკლესია       სოფ. დისევი
252 ძველი ხიდის ბურჯები მდ. პატარა ლიახვზე     42°07`08″N 44°02`02″E სოფ. შერთული
253 წეროს ეკლესიის კომპლექსი, ღვთისმშობლის ტაძარი     41°54`25″N 44°01`57″E სოფ. წეროს ხევი
254 წითელი ოთახის კომპლ. ეროვნული     სოფ. უფლისციხე
255 წისქვილი       სოფ. მერეთი
256 წისქვილი       სოფ. მერეთი, „ნიკრეულას“ უბანი
257 წმ. „ესტატეს“ სახ. ეკლესია       სოფ. ატენი, „ჭეჭელაანთ უბანი“
258 წმ. ბარბარეს სახ. ეკლესია     42°12`23″N 44°03`41″E სოფ. ქორდი
259 წმ. გიორგის (ზღუდერის) ეკლესია     42°13`31″N 43°58`50″E ქ. ცხინვალი, სასაფლაოზე
260 წმ. გიორგის დარბაზული ეკლესია ეკლესია     სოფ. ნადარბაზევი
261 წმ. გიორგის დარბაზული ეკლესია ეკლესია IX-X სს. 41°50`19″N 44°10`24″E სოფ. საყავრე
262 წმ. გიორგის ეკლესია ეკლესია     სოფ. გერი, მიდამოები მაღალ მთაზე
263 წმ. გიორგის ეკლესია ეკლესია     სოფ. ზალდა, ჩრდილო-აღმოსავლეთით 2-3 კმ
264 წმ. გიორგის ეკლესია ეკლესია     სოფ. ზემო სნეკვი
265 წმ. გიორგის ეკლესია     41°50`32″N 44°13`09″E სოფ. ქემერტი „ოთინაანთ უბანი“
266 წმ. გიორგის ეკლესია       სოფ. ძარწემი, მიდამოები
267 წმ. გიორგის ეკლესია     42°06`39″N 44°03`26″E სოფ. ძევერა
268 წმ. გიორგის ეკლესია ეროვნული   42°13`20″N 43°58`29″E ქ. ცხინვალი, სომხის ქ.№16
269 წმ. გიორგის სახ. ეკლესია     42°06`39″N 44°03`26″E სოფ. ძევერა
270 წმ. გიორგის სახ. ეკლესია     42°09`43″N 44°04`12″E სოფ. ტყვიავი
271 წმ. გიორგის სახ. ეკლესია     42°08`34″N 44°03`38″E სოფ. მარანა
272 წმ. გიორგის სახ. ეკლესია     42°13`35″N 44°03`45″E სოფ. არბო
273 წმ. გიორგის სახ. ეკლესია     42°13`34″N 44°03`46″E სოფ. არბო
274 წმ. გიორგის სახ. ეკლესია     42°14`18″N 44°00`45″E სოფ. ბერულა
275 წმ. გიორგის სახ. ეკლესია     42°17`50″N 44°16`00″E სოფ. წიფორი
276 წმ. გიორგის სახ. ეკლესია     42°11`09″N 44°05`48″E სოფ. ქერე
277 წმ. გიორგის სახ. ეკლესია     42°18`21″N 43°55`29″E სოფ. კეხვი
278 წმ. გიორგის სახ. ეკლესია       სოფ. კეხვი
279 წმ. გიორგის სახ. ეკლესია     42°18`57″N 43°57`14″E სოფ. ქემერტი
280 წმ. გიორგის სახ. ეკლესია     42°18`08″N 43°58`00″E სოფ. ძარწემი
281 წმ. გიორგის ტაძარი ეკლესია, ეროვნული 906 წ. 42°14`54″N 44°02`19″E სოფ. ერედვი
282 წმ. გრიგოლის სახ. ეკლესია — „გრიგოლწმინდა“       სოფ. თამარაშენი
283 წმ. ელიას სახ. ეკლესია       სოფ. ბერულა
284 წმ. ესტატეს ეკლესია ეკლესია   42°16`16″N 43°57`13″E სოფ. ზემო აჩაბეთი, აღმ. განაპირას
285 წმ. ესტატეს სახ. ეკლესია     42°16`16″N 43°57`13″E სოფ. ზემო აჩაბეთი
286 წმ. მარიამის სახ. ეკლესია     42°17`47″N 44°13`16″E სოფ. აწრისხევი
287 წმ. მარინეს სახ. ეკლესია     42°11`43″N 44°04`34″E სოფ. კარბი
288 წმ. ნიკოლოზის სახ. ეკლესია     42°15`23″N 43°57`31″E სოფ. ქვემო აჩაბეთი
289 წმ. სამების სახ. ეკლესია     42°07`05″N 44°03`06″E სოფ. ძევერა
290 წმ. სამების სახ. ეკლესია     42°10`44″N 44°02`33″E სოფ. ტირძნისი
291 წმ. სამების სახ. ეკლესია     42°10`44″N 44°02`33″E სოფ. ტირძნისი
292 წმ. სამების სახ. ეკლესია     42°11`43″N 44°04`34″E სოფ. კარბი
293 წმინდა გიორგის სახ. ეკლესია       სოფ. არბო
294 წმინდა გიორგის სახ. ეკლესია       სოფ. არბო
295 წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეები   სოფ. კირბალი (სოფლის დასავლეთით, სასაფლაოზე)
296 ჭრიის ციხე (კომპლექსი)     42°16`21″N 44°14`21″E სოფ. აწრისხევი
297 ხანდისის ეკლესია ეკლესია IX-X ს-ის დასაწყისი   ნასოფლარი ხანდისი

 

 

 

 

ამილახვრების სახლი
ანტონ ფურცელაძის სახლი
არბოს საცხოვრებელი სახლი
გორის საცხოვრებელი სახლი (ე. ნინოშვილის 3)
გორის საცხოვრებელი სახლი (ვ. კახნიაშვილის 24)
გორის საცხოვრებელი სახლი (მ. მამარდაშვილის 1)
გორის ძველი ხიდი
დამწვარი საყდარი
ერისთავების საცხოვრებელი სახლი
თინა იოსებიძის სახლი
მამაცაშვილის სახლი
ნაჭარმაგევი
ქვემო სარაბუკის ნაგებობის ნაშთი
ქვეშის ძველი კულტურის სახლი
შამბიეთის სასახლის ნანგრევი
შინდისის ბრძოლის მემორიალური შენობები

 

ამილახვრიანთ კოშკი
ამილახვრიანთ ციხე-კოშკი
ბერბუკის კოშკი
ბერშუეთის კოშკი
ბიყარის კოშკი
გაბარაანთკარის კოშკის ნანგრევები
გაბილთის ნაგებობის ნაშთი
გარსევანიშვილების კოშკი
გნოლიძეების ციხე
გნუღის ზურგიანი კოშკი
გნუღის ზურგიანი კოშკი (შუა საუკუნეები)
გნუღის კოშკი
გუდისის კოშკი
დავითაშვილების ციხე
დვალეთის ზურგიანი კოშკი
დიდი ატენის კოშკები
დიდი წერეთის კოშკები
დოდოთის წმინდა გიორგის ეკლესია
ვარიანის კოშკი
ზემო ვილდის კოშკი
ზემო მოხისის კოშკი
ზემო ხვითის კოშკი
ივრეთის ზურგიანი კოშკი
ინაურის მეორე ზურგიანი კოშკი
ინაურის პირველი ზურგიანი კოშკი
ისროლისხევის კოშკი
კარბის კოშკები
კოშკების კოშკი
კუსირეთის კოშკი
ლაცაურის მეორე კოშკი
ლაცაურის მესამე კოშკი
ლაცაურის პირველი კოშკი
მარანის კოშკები
მეღვრეკისის კოშკი
ოთარშენის ნასოფლარი და კოშკი
საქაშეთის კოშკი
სიათის ზურგიანი კოშკი
სუართის კოშკის ნანგრევი
ფარაზის კოშკი
ფარაზის კოშკის ნანგრევი
ფარაზის პირველი კოშკი
ფხვენისის კოშკი
ქვემო სნეკვის ზურგიანი კოშკი
ქვემო ხვითის კოშკი
ქორდის კოშკი
ღვრიის პირველი ზურგიანი კოშკი
ღრომის მეორე ზურგიანი კოშკი
ყლარსის კოშკი
ყუფთის ზურგიანი კოშკი
შამბიეთის ზურგიანი კოშკი
შელეულის კოშკი
ჩაფარუხის ზურგიანი კოშკი
ჩაფარუხის ზურგიანი კოშკი (შუა საუკუნეები)
ჩაფარუხის ზურგიანი კოშკის ნანგრევები
ჩაფარუხის კოშკის ნანგრევები
ცხინვალის კოშკი
ხუბაშვილების ციხე

 

ატენის ციხე
გორის ციხე
ვერეს ციხე
კიკნათბერის ციხე
მირმანოზ ერისთავის ციხე
რექომის ციხე
ტირძნისის ციხე
ტყვიავის ციხე
ქნოღოს ციხე
შინდისის ციხე
ჩასარბენი ციხე
წედისის ციხე

 

აგიას საყდარი
ავკვეთის ეკლესია
არაშენდის მთავარანგელოზის ეკლესია
არაშენდის ფერისცვალების ეკლესია
არბოს ღვთისმშობლის ეკლესია
არბოს წმინდა გიორგის ეკლესია (X საუკუნე)
არბოს წმინდა გიორგის ეკლესია (XIX საუკუნე)
ატენის სიონი
აძვის სამების ეკლესია
აძვის წმინდა გიორგის ეკლესია
ახალდაბის ღვთისმშობლის ეკლესია (გორი)
ახალდაბის წმინდა გიორგის ეკლესია (გორი)
ახალი ჯვრის ეკლესია
ახრისის სამების ეკლესია
ბერბუკის მთავარანგელოზის ეკლესია
ბერიჯვარის ეკლესიის ნანგრევები
ბერშუეთის მთავარანგელოზის ეკლესია
ბერშუეთის სამების ეკლესია
ბიისის ეკლესია
ბიყარის ეკლესია
ბნავისის ეკლესია
ბნელეთის ღვთისმშობლის ეკლესია
ბობნევის იოანე ნათლისმცემლის ეკლესია
ბობნევის კვირაცხოვლის ეკლესია
ბობნევის წმინდა გიორგის ეკლესია
ბორცვისჯვარის ეკლესია
ბროწლეთის ღვთისმშობლის ეკლესია
გაიჩაანთუბნის წმინდა გიორგის ეკლესია
გალისხევის ეკლესია
გარდატენის მწვანე საყდარი
გარდატენის ღვთისმშობლის ეკლესია
გარდატენის წმინდა ნინოს ეკლესია
გიგოლაანთ სალოცავი
გიგოლაანის ეკლესიის ნანგრევი
გომარეთის წმინდა გიორგის ეკლესია (გორის მუნიციპალიტეტი)
გორეთის ღვთისმშობლის ეკლესია
გორის საკათედრო ტაძარი
გორიჯვრის წმინდა გიორგის ეკლესია
გუდისის ნამონასტრალი
გულხანდისის ეკლესია
დანახვისის წმინდა გიორგის ეკლესია
დვალეთის ეკლესია
დიდი ატენის კვირაცხოვლის ეკლესია
დიდი ატენის ნათლისმცემლის ეკლესია
დიდი ატენის ღვთისმშობლის მცირე გუმბათოვანი ეკლესია
დიდი ატენის წმინდა ბარბარეს ეკლესია
დიდი ატენის წმინდა გიორგის ეკლესია
დიდი გარეჯვრის ღვთისმშობლის ეკლესია
დიდი მეჯვრისხევის კვირაცხოვლის ეკლესია
დიდი მეჯვრისხევის უსანეთის ეკლესია
დიდი მეჯვრისხევის ღვთისმშობლის ეკლესია
დიდი მეჯვრისხევის ღვთისმშობლის ეკლესია (IX-X საუკუნე)
დიდი მეჯვრისხევის ღვთისმშობლის ეკლესია (დარბაზული)
დიდი მეჯვრისხევის წმინდა გიორგის ეკლესია
დიდი წერეთის ღვთისმშობლის ეკლესია
დიდი ხურვალეთის კვირაცხოვლის ეკლესია
დიდი ხურვალეთის ღვთისმშობლის ეკლესია
დიდი ხურვალეთის ყველაწმინდის ეკლესია
დიდი ხურვალეთის წმინდა გიორგის ეკლესია
დიცის ღვთისმშობლის ეკლესია
დოდოთის ცხრაკარა
ეკლესია საწყალი
ელენთის წმინდა გიორგის ეკლესია
ერგნეთის მთავარანგელოზის ეკლესია
ერგნეთის ღვთისმშობლის ეკლესია
ერედვის ბაზილიკა
ერედვის ბერის საყდარი
ვალიანთის ღვთისმშობლის ეკლესია
ვარიანის ღვთისმშობლის ეკლესია
ვარიანის ღვთისმშობლის ეკლესია (X-XI საუკუნეები)
ვერე (მონასტერი)
ვერეს ღვთისმშობლის ეკლესია
ზემო გორეთის წმინდა გიორგის ეკლესია
ზემო ვილდის ნაეკლესიარი
ზემო ვილდის სამების ეკლესია
ზემო მოხისის ეკლესია
ზემო ნიქოზის მთავარანგელოზის ეკლესია
ზემო ნიქოზის ღვთაების ეკლესია
ზემო სნეკვის ნაეკლესიარი
ზემო სნეკვის ყველაწმინდის ეკლესია
ზემო სნეკვის წმინდა გიორგის ეკლესია
ზემო სობისის კვირაცხოვლის ეკლესია
ზემო სობისის ღვთისმშობლის ეკლესია
ზემო ტბეთის ღვთისმშობლის ეკლესია
ზემო ქერეს ნიში
ზემო ქსოვრისის ღვთისმშობლის ეკლესია
ზემო ქსოვრისის წმინდა გიორგის ეკლესია
ზემო ხელჩუის კვირაცხოვლის ეკლესია
ზემო ხელჩუის მაცხოვრის ეკლესია
ზემო ხვითის სამების ეკლესია
ზემო ხვითის წმინდა გიორგის ეკლესია
ზერტის ღვთისმშობლის ეკლესია
ზერტის წმინდა გიორგის ეკლესია
ზერტის წმინდა გიორგის ეკლესია (1839)
ზეღდულეთის ღვთისმშობლის დიდი ეკლესია
ზეღდულეთის ღვთისმშობლის მცირე ეკლესია
ზვარეთის წმინდა გიორგის ეკლესია
თედოწმინდის წმინდა თევდორეს ეკლესია
თერგვისის ღვთისმშობლის ეკლესია
თორტიზის ღვთისმშობლის ეკლესია
თორტიზის წმინდა გიორგის ეკლესია
ივრეთის წმინდა გიორგის ეკლესია
ინაურის ნაგებობის ნანგრევი
ისროლისხევის მაცხოვრის ეკლესია
ისროლისხევის ღვთისმშობლის ეკლესია
იჭნის ნიშა
კარალეთის ღვთისმშობლის ეკლესია
კარბის ღვთისმშობლის ეკლესია
კარბის წმინდა მარინეს ეკლესია
კარბის წმინდა სამების ეკლესია
კევის ეკლესია
კვარხითის წმინდა გიორგის ეკლესია
კიკილაანთ ეკლესია
კირბალის კვირაცხოვლის ეკლესია
კირბალის წმინდა გიორგის ეკლესია
კლიკის ჯვარი
კოშკების ღვთისმშობლის ეკლესია
კულბითის ღვთისმშობლის ეკლესია
კულბითის წმინდა გიორგის ეკლესია
კუსირეთის ეკლესია
ლეკვანის ნაეკლესიარი
ლომისის წმინდა გიორგის ეკლესია (ახალისი)
მერეთის წმინდა გიორგის ეკლესია
მერიის ღვთისმშობლის ეკლესია
მეღვრეკისის იოანე ნათლისმცემლის ეკლესია
მთადეკეულის წმინდა გიორგის ეკლესია
ნადარბაზევის წმინდა გიორგის ეკლესია
ნაქალაქევის წმინდა გიორგის ეკლესია
ნიფარეთის ნაეკლესიარი
ნიშის ნიშა
ოლოზის ღვთისმშობლის ეკლესია
ოლოზის წმინდა გიორგის ეკლესია
ორმოცის ღვთისმშობლის ეკლესია
ორსაყდრის ღვთისმშობლის ეკლესია
ორტევის წმინდა გიორგი ეკლესია
ოქროიანთ საყდარი
პატარა გარეჯვრის წმინდა გიორგის ეკლესია
პატარა მეჯვრისხევის ღვთისმშობლის ეკლესია
პატარა მეჯვრისხევის წმინდა გიორგის ეკლესია
სათიხარის ეკლესია
სათიხარის ღვთისმშობლის ეკლესია
საორბისის წმინდა გიორგის ეკლესია
საქაშეთის ღვთისმშობლის ეკლესია
საქაშეთის წმინდა გიორგის ეკლესია
საღმრთოს ეკლესია
საყავრის ღვთისმშობლის ეკლესია
საყავრის წმინდა გიორგის ეკლესია
სვენეთის ღვთისმშობლის ეკლესიები
სიათის ეკლესია
ტირძნისის დედაღვთისას ეკლესია
ტირძნისის კვირაცხოვლის ეკლესია
ტირძნისის სამების ეკლესია
ტირძნისის სვეტიცხოველი
ტყვიავის ღვთისმშობლის ეკლესია
ტყვიავის წმინდა გიორგის ეკლესია
ტყუპის ეკლესია
უსანეთის სალოცავი
უფლისციხის ღვთისმშობლის ეკლესია
ფეტვისხევის მარიამწმინდის ეკლესია
ფლავის ივანე ნათლისმცემლის ეკლესია
ფხვენისის ნათლისმცემლის ეკლესია
ფხვენისის ღვთისმშობლის ეკლესია
ფხვენისის წმინდა გიორგის ეკლესია
ქაშუეთის ეკლესია (ხელჩუა)
ქვახვრელის გამოქვაბულების კომპლექსი
ქვემო ვილდის ეკლესია
ქვემო ნიქოზის კვირაცხოვლის ეკლესია
ქვემო ნიქოზის წმინდა გიორგის ეკლესია
ქვემო რიეთის ეკლესია
ქვემო რიეთის ნათლისმცემლის ეკლესია
ქვემო ქლივანის ეკლესია
ქვემო ხვითის სამების ეკლესია
ქვემო ხვითის ღვთისმშობლის ეკლესია
ქვემო ხვითის წმინდა გიორგის ეკლესია
ქიწნისის სამების ეკლესია
ქიწნისის ღვთისმშობლის ეკლესია
ქიწნისის ყველაწმინდის ეკლესია
ქლივანის ნაეკლესიარი
ქორდის მთავარანგელოზის ეკლესია
ქორდის ღვთისმშობლის ეკლესია
ქორდის წმინდა ბარბარეს ეკლესია
ღვარების სამების ეკლესია
ღვარების წმინდა გიორგის ეკლესია
ღვინიანთ საყდარი
ღვრიის სამების ეკლესია კოშკით
ღრომის ეკლესია
ღრომის ეკლესია (სარკინეთი)
ღრომის ეკლესია (შუა საუკუნეები)
ღრომის ღვთისმშობლის ეკლესია
ყელქცეულის წმინდა გიორგის ეკლესია
ყვავის საყდარი და ნამოსახლარი
ყვავისაყდარას ეკლესია
ყლარსის მიქელ-გაბრიელის ეკლესია
ყუფთის წმინდა გიორგის ეკლესია
შავშვების ღვთისმშობლის ეკლესია
შალიკაშვილების ეკლესია
შამბიეთის ეკლესია
შინდისის კვირაცხოვლის ეკლესია
შინდისის ნათლისმცემლის ეკლესია
კავთის წმინდა გიორგის ეკლესია (ცხინვალი)

 

 

damatebiTi informacia