Header image  
saqarTvelos arqiteqturuli Zeglebi da Senobebi  
  
 
 
 
 


Terjolis municipalitetis arqeoteqturuli Zeglebi

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ობიექტების/ძეგლების სიაში წარმოდგენილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული ობიექტები, რომელთა ნაწილს კანონით დადგენილი წესით მიენიჭათ კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი. უძრავი ძეგლის სტატუსის მქონე ობიექტების ნაწილს ასევე განსაზღვრული აქვს ეროვნული კატეგორია. გულრიფშის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული ობიექტები იყოფა 3 ჯგუფად:

  1. ობიექტები სტატუსის გარეშე
  2. კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლები
  3. ეროვნული კატეგორიის მქონე უძრავი ძეგლები
  გოგნის უდაბნო   გოდოგანის ხიდი   ბერციხე
  გოდოგნის მთავარანგელოზთა ეკლესია   ძევრის სამაროვანი   სკანდის ციხე
  ღვანკითის დედაღვთისა        
  ბარდუბნის ეკლესია        
  თუზის წმინდა სამების ეკლესია        
  სახტიგვერდის ნაეკლესიარი        
           
           

 

  ძეგლის სახელი ძეგლის ტიპი აგების თარიღი კოორდინატები მდებარეობა
1 წმ. გიორგის ეკლესია ეკლესია     თერჯოლა
2 გოფანდის ეკლესია ეკლესია     თერჯოლა
3 დავითი და კონსტანტინეს ეკლესია ეკლესია     ბარდუბანი
4 ბარდუბნის ეკლესია ეკლესია     ბარდუბანი
5 მაცხოვრის ეკლესია ეკლესია     გოდოგანი
6 წმ. გიორგის ეკლესია ეკლესია     გოგნი
7 ციხის ნანგრევები "ციხის წყარო" ციხესიმაგრე     გოგნი
8 წმ. გიორგის ეკლესია, კარუგდებელი ეკლესია     გოგნი
9 გოგნის ეკლესია ეკლესია     გოგნი
10 ნაეკლესიარი ბერების სადგომი ეკლესია     გოგნი
11 ბერციხე ციხესიმაგრე     გოგნი
12 ნაეკლესიარი ეკლესია     გოგნი
13 მიძინების ეკლესიის ნანგრევი ეკლესია     გოგნი
14 მაცხოვრის ეკლესია ეკლესია     ვარდიგორა
15 ზედა ალისუბნის ნაეკლესიარი ეკლესია     ზედა ალისუბანი
16 ალავერდის ეკლესია ეკლესია     ზედა ალისუბანი
17 ქაჩალის ეკლესია ეკლესია     ზედა ალისუბანი
18 ჯვრის მამის ნაეკლესიარი ეკლესია     ზედა ალისუბანი
19 დევის ნამოსახლარის გამოქვაბული გამოქვაბული     ზედა ალისუბანი
20 გიორგაძეების ეკლესია ეკლესია     ზედა საზანო
21 წმ. გიორგის ეკლესია ეკლესია, ეროვნული XI ს. 42°14`32″N 42°53`59″E ზედა სიმონეთი
22 წმ. გიორგის ეკლესიის სამრეკლო სამრეკლო     ზედა სიმონეთი
23 მიძინების ეკლესია ეკლესია     ზედა საზანო
24 ნაეკლესიარი ეკლესია     ზედა საზანო
25 ხიდის ბურჯები ნაგებობა     ზედა საზანო
26 სამების ეკლესია ეკლესია     თავასა
27 საჯვარის ეკლესია ეკლესია     თუზი
28 თუზის ეკლესია ეკლესია     თუზი
29 წმ. გიორგის ეკლესია ეკლესია     თუზი
30 კაკაბოურების ეკლესია ეკლესია     თუზი
31 ციხის ნანგრევები ციხესიმაგრე     თუზი
32 დამწვარი ეკლესია ეკლესია     თუზი
33 ხიდის ბურჯი ნაგებობა     კვახჭირი
34 მაჩიტაურის ციხის ნანგრევი ციხესიმაგრე     მაჩიტაური
35 მთავარანგელოზის ეკლესია ეკლესია     ნაგარევი
36 ღვთისმშობლის ეკლესია ეკლესია     ნაგარევი
37 ნაგარევის კოშკი კოშკი     ნაგარევი
38 მაცხოვრის ეკლესია ეკლესია     ნაგარევი
39 ნაგარევის ხიდი ხიდი, ეროვნული     ნაგარევი
40 ნაგარევის ხიდის ბურჯები ნაგებობა     ნაგარევი
41 წმ. გიორგის ეკლესია ეკლესია     ნავენახევი
42 წმ. გიორგის ეკლესია ეკლესია     ნახშირღელე
43 წმ. გიორგის ეკლესია ეკლესია     ოდილაური
44 გიორგაძეების ეკლესია ეკლესია     რუფოთი
45 პატარიძეების ღვთისმშობლის ეკლესია ეკლესია     სიქთარვა
46 დედაღვთისას ეკლესია ეკლესია     სკანდე
47 სკანდის ეკლესია ეკლესია     სკანდე
48 გუმბათიანი ეკლესია ეკლესია     სკანდე
49 სკანდის ციხე ციხესიმაგრე, ეროვნული   42°16`10″N 43°03`13″E სკანდე
50 კოჟის ეკლესია ეკლესია     ქვედა სიმონეთი
51 მთავარანგელოზის ეკლესია ეკლესია     ქვედა ალისუბანი
52 სამების ეკლესია ეკლესია     ღვანკითი
53 დედაღვთისას ეკლესია ეკლესია     ღვანკითი
54 წმ. კვირიკეს ეკლესია ეკლესია     ჩიხორი
55 ღვთისმშობლის ეკლესია       ჩხარი
56 წმ. გიორგის ეკლესიის ნანგრევი ეკლესია     ჩხარი
57 წყარო ორღარა წყარო     ჩხარი
58 სამრეკლო სამრეკლო     ჩხარი
59 გალავანი გალავანი     ჩხარი
60 ჩეხნარის ეკლესია ეკლესია     ძევრი
61 გუდიელის ეკლესია ეკლესია     ძევრი
62 ქვაბები       ძევრი
63 ხიდის ბურჯები ნაგებობა     ძევრი
64 ღვთისმშობლის ეკლესია ეკლესია     ჭალასთავი
65 კარის ეკლესია ეკლესია     ჭოგნარი
66 ამაღლების ეკლესია ეკლესია     ჭოგნარი
67 ჯგილათის ეკლესია ეკლესია     ჯგილათი
68 მაცხოვრის ამაღლების ეკლესია ეკლესია     ჩხარი
69 მაცხოვრის აღდგომის (ოქონის ეკლესია) ეკლესია     ჩხარი
70 მაცხოვრის ეკლესია ეკლესია     გოდოგანი
71 კოშკი კოშკი     გოდოგანი
72 ოქროს ჯვრის ეკლესია ეკლესია     გოდოგანი
73 გოდოგნის მაცხოვრის ძველი ეკლესია ეკლესია     გოდოგანი
74 გოდოგნის წმინდა გიორგის ეკლესია ეკლესია     გოდოგანი
75 ხიდი ხიდი     გოდოგანი
76 სახიზარი სახიზარი     ძევრი
77 სახიზარი სახიზარი     ძევრი
78 გამოქვაბული გამოქვაბული     ძევრი
79 გამოქვაბული (საგვარჯილე) გამოქვაბული     ძევრი
80 დავით კლდიაშვილის სახლ-მუზეუმი სახლ-მუზეუმი     ზედა სიმონეთი
81 წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია ეკლესია XIX-XX საუკუნე   სოფ. რუფოთის სასაფლაო
82 ვარდიგორის საყვარელიძეების კოშკის კომპლექსი კომპლექსი გვიანი შუა საუკუნეები   ვარდიგორა

 

 

damatebiTi informacia